هزینه های اجرای یک پروژه موفق ERP در سازمان شما ، به شرط انکه بر اساس اصول و ضوابط فنی و متناسب با سازمان صورت گرفته باشد ، قطعا یک سرمایه گذاری است. برای اثبات این مدعا قبل از اجرای پروژه ERP ، میتوان گزارش تحلیل هزینه درآمد اجرای پروژه را تهیه و سرعت بازگشت این سرمایه گذاری (ROI) را محاسبه و ارائه نمود.

علاوه بر نتایج مادی قابل محاسبه ، آنچه اجرای صحیح یک پروژه ERP برای سازمان به ارمغان میاورد ، به دلیل آموزشهای حین اجرای پروژه و در معرض قرار گرفتن تیمهای کارشناسی شرکت ، افزایش بلوغ سازمانی ودانش سیستمی سازمان است که قابل قیمت گذاری نیست.

نگاه برسام رایان در اجرای پروژه ها ، انتقال حداکثری دانش ناشی از اجرای پروژه به سازمان است.