یکی از دلائل مهم و فراگیر شکست پروژه های ERP ، عدم آمادگی سازمان برای اجرای اینچنین پروژه ای است. روال معمول در شرکتهایی که قصد اجرای پروژه ERP را دارند اینست که میزان آمادگی سازمان برای اجرای پروژه (ERP Readiness) را اندازه گیری میکنند . طی این بررسی نقاط ضعف سازمان برای اجرای پروژه شناسایی شده و روشهای برطرف کردن این ضعف ها ارائه میگردد. بنا بر این برای کاهش ریسک شکست پروژه ERP ، ابتدا باید ضعف ها برطرف شده و سپس اقدام به اجرای پروژه ERP نمایند و یا در صورت امکان بصورت همزمان با اجرای پروژه نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف هم اقدام گردد.

این حوزه نیز در تخصص گروه ماست.