پروژه های ERP که در حال استقرار هستند و یا پس از استقرار به مرحله اجرای واقعی (Golive) قدم گذاشته اند ، کمابیش با کمبود ها و ضعف در کارآیی مواجه هستند. لذا موضوع ارزیابی نتایج اجرای پروژه های ERP بسیار با اهمیت است (ERP Evaluation)  . طی این بررسی نقاط ضعف فرایند ها و ماجولها و بخصوص نحوه تنظیمات برای آن سازمان مورد بررسی قرار گرفته و گزارش میگردد. اینگونه ارزیابی درجهت بهبود و تکامل فرایندهای کاری سازمان صورت میگیرد و گزارش حاصل میتواند سرمنشا تعریف یک پروژه بهبود برای پروژه قبلی اجرای پروژه باشد.

با توجه به تجربیات گروه ما در اجرای پروژه های ERP ، این خدمت با کیفیت بسیار بالا نوسط ما ارائه میگردد.