پس از بررسی و ارزیابی آمادگی سازمان برای اجرای پروژه ERP و مشخص شدن نقاط ضعف ، گروه ما قابلیت انجام اقداماتی که منجر به برطرف کردن نقاط ضعف سازمان باشد را دارد.