• بخشی از تجارب تیم متخصص و موسس شرکت عبارتند از :
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت آرمان گهر سیرجان (معدن سنگ آهن)
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت رنگین زره (صنعت رنگ)
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت البرز شیمی آسیا
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت نوین گدازه
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در هلدینگ سازیبا
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت ارشیا اورنگ
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت دیرگداز های آتور
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت کاشی تبریز
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت آریا شیمی
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت عمران کلوت
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت بدرسان
  • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت پارس پلاست
  • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت کاشی سینا
  • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت ایمن شیشه سپهر
  • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت تهران دلتا
  • مدیریت پروژه استقرار سیستم خدمات پس از فروش در شرکت هایسنس
  • مدیریت پروژه استقرار سیستم خدمات پس از فروش در شرکت هژیر صنعت
  • مشاور پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در هلدینگ گلرنگ