در فرایند انتخاب شرکت مجری برای اجرای پروژه های ERP ، در بسیاری از موارد ، با توجه به اینکه کارفرما نمی تواند بدرستی نیازهای خود را اعلام نماید ، مجریانی که داوطلب اجرای پروژه هستند پیشنهاد درستی ارائه نمی نمایند و چون پیشنهاد ها بر اساس برداشتهای داوطلبین تهیه شده قابلیت مقایسه درستی ندارد. بهمین لحاظ تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP) جزو ضروریات این مرحله از کار است.

ما به دلیل شناخت از سازمانها و مشکلات ایشان بخوبی می توانیم نیازها را بررسی ، استخراج و دسته بندی نموده و در قالب یک RFP برای ارائه به دواطلبین آماده نمائیم.