حسابداری مالی

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.

با توجه به خصوصيت و ماهيت  این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.

از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.

اطلاعات پایه

 • طبقه بندی حسابها تا هشت سطح (طبقه حساب، گروه، زیر گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل)
 • نرخ ارزها
 • گروه بندی تفصیلی ها
 • تعریف سال و دوره های مالی

پردازش هاو قابلیتها

 • ثبت اطلاعات اسناد حسابداری
 • تغییر وضعیت اسناد (پیش نویس ، بررسی نشده ، بررسی شده ، تایید شده ، قطعی شده )
 • تغییر وضعیت موردي و گروهی اسناد و مدیریت شماره های موقت و دائم اسناد
 • صدور اسناد سود و زیان ، اختتامیه ، افتتاحیه
 • صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی وخودکار
 • استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
 • استفاده از شماره بایگانی جهت طبقه بندی اسناد صادره در مالی
 • ردگیری اسناد به کاربر یا زیرسیستمهای صادر کننده
 • امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها

خروجی ها

 • گزارش تراز کل، تراز معین و تراز تفصیل چهار ستونی و هشت ستونی
 • گزارش دفتر کل، دفترمعین، دفتر تفصیل و دفتر روزنامه
 • گزارش‌ها ارزی
 • گزارش دفتر تفصیل به ترتیب تفصیل
 • گزارش دفتر تفصیل به ترتیب معین
 • حساب‌هاي خلاف ماهيت طي دوره و پايان دوره
 • گزارش مغایرت بانکی
 • گزارشگیری تجمیع از اسناد (4 سند در سال، 12 سند در سال و …)
 • گزارش گروهی از اسناد
 • امکان وجود چندین قالب در گزارشگیری از اسناد مالی
 • گزارشگیری از نتیجه بررسی ها و تغییرات حسابها پس از مغایرت گیری بانکی

دریافت / پرداخت

اين سيستم وظيفه دريافت ، نگهداري و پردازش و گزارشدهي اطلاعات مربوط به گردش نقدينگي شركت شامل انواع دريافتها و پرداختهاي نقد و بانك و تنخواه را بر عهده دارد.

با توجه به خصوصيت و ماهيت  این سيستم كه بايد همواره آخرين وضعيت اطلاعاتي مورد نياز كاربران را در اختيار قرار دهد،ازنظروضعیت اطلاعاتي Online بوده ، لذا صحت و كنترل اطلاعات ورودي از اهميت بسزايي برخوردار است . بنابراين خصيصه، كنترلهاي سيستمي در زمان ورود اطلاعات اعمال ميگردد و ساير كنترلهاي اطلاعاتي توسط كاربر انجام گرفته و پس از تائيد اطلاعات قابل تغيير نميباشد.

از نقطه نظر دوره نگهداري ، اطلاعات سيستم محدود به دوره مالي شركت نبوده و اطلاعات نقدينگي را بصورت پيوسته نگهداري مي نمايد.در عين حال ، با توجه به تفكيك اطلاعات از نقطه نظرتاريخي ، قابليت گزارشدهي مربوط به هر دوره مورد نظر كاربر را (از تاريخ … تا تاريخ) فراهم ميسازد.

اطلاعات پایه

 • انواع بانک ، صندوق ، تنخواه
 • منابع و مصارف
 • انواع دسته چک
 • اسناد بهادار(سفته ، تضمینی  …)
 • انواع ارز

پردازش هاو قابلیتها

 • ثبت انواع اسناد دریافتی یا پرداختی و یا دریافت آن از سایر فرایندها
 •  ارتباط دریافتها با فاکتورهای فروش و یا پیش فاکتور فروش
 •  ارتباط پرداختها با فاکتور خرید و پیش فاکتور خرید
 • پیگیری دریافتها و پرداختها برای یک فرایند خاص (مثلاً خرید یا فروش) یا معین و تفصیل خاص
 • صدور و چاپ چک
 • تغییر وضعیت چکها
 • ابطال چک
 • صدوردستور پرداخت چک و فرم رسید دریافت چک
 • امکان راس گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی در هرلحظه.

خروجی ها

 • گزارش‌های نقدینگی صندوق و بانکها
 • گزارش کلیه دریافت و پرداختهای نقد
 • تهیه گزارش کلیه دریافت و پرداختهایی که از طریق بانک انجام شده
 • امکان چاپ كليه قبض هاي دريافت و پرداخت جهت بايگاني و ارائه به اشخاص طرف حساب.
 • امکان تهيه گزارش در هر لحظه از موجودی صندوق و بانک.
 • تهیه  گزارش ریز گردش صندوق و بانک در هر لحظه و بین تاریخهای مشخص.

دارائیهای ثابت

این سیستم وظیفه مدیریت دارائیهای ثابت شامل تهیه ، نگهداری ، نقل و انتقال و جابجایی ، تعمیرات اساسی ، اسقاط ، فروش و کنار گذاری را بعهده دارد. عملیات حسابداری مربوط به دارائیها شامل محاسبه استهلاکات ، فروش و اسقاط و ثبتهای مالی مربوطه نیز توسط این سیستم انجام میشود.

اطلاعات پایه

 • گروه بندی داراییها
 • مشخصات دارائی
 • بیمه دارایی
 • روش محاسبه استهلاک
 • وضعیت دارائی
 • اطلاعات ریالی دارایی

ویژگی ها

 • صدور خودکار و دستی شماره پلاک دارائی
 • اجرای ماده 149 قانون مالیاتها
 • امکان اصلاح بهای تمام شده دارایی درتاریخهای اجرای متفاوت
 • مرور دارایی از سطح گروه به پایینترین سطح
 • تعریف خودکار تفصیل برای هردارائی
 • انجام محاسبات استهلاک
 • معرفی محل استقرار جهت تغییر وضعیت استقرار دارایی
 • گروهبندی داراییها بصورت درختی
 • تغییر وضعیت موردی و گروهی دارائیها (کنارگذاری، فعال و …)
 • صدور خودکار سند استهلاک
 • صدور خودکار سند فروش دارایی ثابت

گزارش ها

 • کارت دارایی
 • گزارش داراییهای ثابت
 • گزارش دارائیهای خارج شده
 • گزارش کارت دارایی
 • گزارش‌های تجمیعی و تفصیلی استهلاک اموال
 • گزارش بیمه داراییها
 • گزارش‌های مربوط به ماده 151
 • گزارش‌های ریالی و آماری مربوط به محاسبات مربوط به اموال، مستحثدات و استهلاک مربوط به آنها بصورت تجمیعی و تفصیلی