منابع انسانی

این سيستم وظیفه جمع آوري ، كنترل ، نگهداري و طبقه بندي اطلاعات پرسنلي وگزارشدهي بر اساس اين اطلاعات را بعهده دارد .  بطور كلي این سيستم  با ارائه يك مكانيزم نظم يافته در بخش اداری علاوه بردريافت و ثبت اطلاعات ،كنترلهاي لازم را چه از نقطه نظر صحت اطلاعات و چه از نظر ترتيب مراحل انجام كار اعمال مينمايد.  از آنجايي كه كليه اطلاعات از مرحله تنظيم اطلاعات اوليه پرسنل تا مرحله استخدام و ثبت اطلاعات مرخصی و ماموريت و …… در سيستم ثبت و درج مي گردد ، لذا امكان پيگيري موارد درخواست شده را جهت كليه كاربران و در تمامي سطوح ميسر مي سازد.

به منظوراعمال نظارت مديريت بر صحت اطلاعات و عمليات ،كنترلهايي در نظر گرفته شده است . اين كنترلها از زمان درج اولين اطلاعات مربوط به هر پردازش (مثل پر شدن برگه تقاضاي استخدام شخص) تا آخرين مرحله استخدامي و همچنين پردازش هاي جاري ( مثل اطلاعات ماموريت و.. ) در سيستم در نظر گرفته شده است .

سيستم حقوق و دستمزد براي انجام محاسبات ماهانه مستقيما از اطلاعات این سیستم استفاده ميكند. به اين ترتيب كه اطلاعات مربوط به پرسنل جديد يا تغييراتي كه در اطلاعات احكام پرسنل صورت گرفته است ، مستقيما توسط سيستم حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار ميگيرد . اين نكته در مورد اطلاعات كاركرد ماهانه نيز صادق است . به اين ترتيب كاربر سيستم حقوق و دستمزد امكان ايجاد يا اصلاح اطلاعات پرسنل و اطلاعات كاركرد ماهانه را دراختيار نخواهدداشت.

اطلاعات پایه

 • اطلاعات فردی
 • اطلاعات سازمانی
 • سوابق کاری قبل از استخدام
 • سوابق تحصیلی کارکنان
 • میزان آشنایی با زبانهای خارجی
 • مهارتها و دوره های آموزشی
 • فرزندان و افراد تحت تکفل
 • مدارک پرسنلی ( اسکن مدارک / عکس/ و انواع مستندات )
 •  تعریف فیلدهای اطلاعاتی پرسنل بصورت اختصاصی هر سازمان
 •  انواع استخدام، طبقه های شغلی،رده های سازمانی و . . .
 •  ساختار سازمانی و واحد های سازمان
 •  مشاغل سازمان و شرح وظایف
 • گروههای شغلی و جدول مزد گروه و پایه سنوات
 •  محل های جغرافیایی خدمت
 • شعب بیمه

پردازش هاو قابلیتها

 • صدور حکم کارگزینی و نگهداری سوابق کامل
 • صدور حکم کارگزینی و قرارداد در دو مرحله ( پیش‌نویس و تایید شده )
 • ثبت و نگهداری قرارداد کارکنان و نگهداری سوابق کامل
 • صدور قرارداد استخدامی با فرمت اداره کار یافرمتهای اختصاصی
 • تعریف اقلام حکم حقوقی و قرارداد کارکنان بر اساس نیاز
 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
 •  دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه کارت ساعت
 • محاسبات مرخصی و تهیه گزارش مانده مرخصی وکاردکس مرخصی
 • ثبت انفصال از خدمت و علل آن و نگهداری سوابقپرسنل منفصل
 • پوشش انواع حقوق ماهیانه و ساعتی
 • پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی و انواع آن ( جانبازان/ماده 103/ سختی کار / معافیت ها و . . . )
 • صدور خودکار احکام/قرارداد افزایش سنواتی در ابتدای سال بر اساس فرمول وزارت کار یا فرمول سازمان
 • امکان بازخرید خدمت و بازخرید مرخصی پرسنل بصورت فردی و گروهی

خروجی ها

 • انواع گزارش اطلاعاتی بر اساس اطلاعات تعریف شده

حقوق و دستمزد

وظيفه این سیستم ، جمع آوري، كنترل ، نگهداري ،طبقه بندي و پردازش اطلاعات مربوط به كاركنان شركت به منظور انجام محاسبات حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات اطلاعاتي /مالي مورد نياز مديريت مربوطه و واحدهاي مالي است.

نیازهای اصلی که توسط این سیستم براورده میشود عبارتند از :

‌پاسخگويي به نيازهاي واحد حقوق و مزايا در جهت انجام محاسبات فردي و كلي حقوق و دستمزد و تهيه گزارشات معمول ماهانه و ارائه اطلاعات مورد نیاز دارایی ، بیمه و بانک

‌پاسخگويي به نيازهاي سيستم حسابداري مالي از طريق صدور اسناد حسابداري و تهيه گزارشات مورد نياز حسابداري

‌پاسخگويي به نيازهاي امور وام از طريق ثبت و نگهداري اطلاعات وام افراد و ارائه كارت وام هريك از كاركنان

علاوه بر موارد فوق ، سيستم بادر اختيار قراردادن امكانات دسترسي به اطلاعات محاسبه شده ، نياز كليه كاربران را بدون استفاده از گزارشات و اطلاعات بايگاني شده كاغذي برآورده مينمايد.

اطلاعات پایه

 • پارامترهای محاسباتی حقوق
 •  تنظيم جدول ضرايب مالياتي
 • ثبت انواع بیمه
 • تعریف انواع مزایا و کسور مستمر و غیر مستمر (وامها، مساعده ها و …)
 • امکان تعریف مزایا و کسورات بصورت دائمی (مثلاً بیمه تکمیلی)،   اقساطی، غیرمستمر، مبلغی و درصدی و مشمول بودن یا نبودن در بیمه و مالیات
 • ثبت انواع پارامترهای حکم حقوقی (حقوق  ثابت، حق اولاد، مسکن و خواروبار، فوق العاده پست، حق جذب و سایر مزایا) با امکان ویرایش عنوان پارامتر در فیش حقوقی و تنظیمات مربوط به نحوه تاثیر آنها در محاسبات مختلف سیستم حقوق (بیمه، مالیات، حقوق ثابت، عیدی، بازخرید، پادش)  و مشخص نمودن نحوه محاسبه آنها به نسبت کارکرد، ثابت و سایر تنظیمات مربوطه.
 • اختصاص معین و تفصیل (مرکز هزینه، پرسنل و غیره) به انواع مزایا و کسورات
 • استفاده ازاطلاعات تعریف شده در سیستم منابع انسانی

پردازش هاو قابلیتها

 • ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از برنامه کارت ساعت
 • ثبت کليه آيتم هاي کسورات قانوني ، توافقي يا قراردادي حقوق
 • ثبت کليه آيتم هاي اضافات قانوني، توافقي يا قراردادي حقوق
 • انجام محاسبات حقوق و صدور فیش حقوق
 • امکان محاسبات حقوق معوقه(back pay )
 • محاسبه و پرداخت عیدی بصورت علی الحساب و قطعی
 • محاسبه و پرداخت مساعده بصورت دوره ای و غیرمستمر
 • صدور خودکار سند هزینه حقوق، عیدی، مساعده با امکان برگشت زدن سند یا اصلاح و صدور سند مجدد
 • ثبت عمليات پرداخت وام هاي مختلف براي پرسنل
 • تنظيم وام هاي ابتداي دوره پرستل
 • پرداخت مساعده و عمليات پرداخت حقوق بين ماه براي يک يا چند پرسنل
 • امکان اصلاح کارکرد در محاسبه عیدی
 • امکان تاثیر اقساط بانک مسکن پرسنل در محاسبات حقوق

خروجی ها

 • گزارش لیست پرداختیها به تفکیک بانک،مراکزهزینه
 • گزارش لیست کامل حقوق
 • گزارش اقساط مطالبات و دیون پرسنل
 • گزارش ماهانه وام کارکنان
 • گزارش مزایا و کسور غیر مستمر
 • لیست بیمه و مالیات
 • تهیه دیسکت و لیست بیمه با فرمت مورد تایید سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه  لیست و دیسک پرداخت توسط انواع بانک ها (مساعده، حقوق، عیدی )
 • انواع گزارش‌های مرتبط با سیستم حقوق و دستمزد