• از ابتدای تاسیس ، شرکت با تعریف یک چارت سازمانی و متناسب با نیازهای شرکت ، ساختار استاندارد لازم برای انجام اقدامات و شرح وظائف تعیین شده را امکان پذیر نمود.
چارت سازمانی شرکت برسام رایان