مسلما اجرای یک پروژه ERP باید منجر به نتایج روشن و مشخصی گردد که نتیجه راه حلهای ارائه شده توسط ماست . در واقع ما برای مشکلات موجود سازمان ، راه حلهای متناسب با سازمان شناسایی و طراحی می کنیم.