انچه که برسام رایان را بعنوان یک مشاور از سایر شرکتهای عرضه کننده نرم افزار متمایزمیکند ، رویکرد برسام رایان در ارتباط با مشتری است. از نظر ما که یک شرکت متخصص و مجرب در اجرای پروژه های ERP هستیم ، برای اجرای موفق اینچنین پروژه هایی باید مجموعه شرایطی فراهم باشد تا پروژه به موفقیت دست یابد و نتایج آن برای مشتری قابل لمس باشد.

از این رو بعنوان یک مشاور ، ابتدا موضوع آمادگی سازمان برای اجرای پروژه ERP بررسی میگردد و نتایج این بررسی ممکن است منجر به تصمیم عدم اجرای استقرار ERP در سازمان باشد. البته کمبودهایی که باعث این تصمیم شده است شناسایی و راه حلهای برطرف کردن کمبود ها ارائه میگردد.

در صورتیکه پروژه ERP قبلا در سازمان شما اجرا شده است ،  مشاوره ما در واقع ارزیابی نحوه اجرای پروژه  و نتایج حاصله از آن شامل کاستی ها و ارزش افزوده حاصله خواهد بود. همچنین موارد بهبود و توسعه  که بنظر میرسد برای سازمان مفید میباشد گزارش میگردد. (ERP Evaluation)