یکی از مسایل شرکتهایی که بدنبال تهیه ERP هستند ، انتخاب صحیح نرم افزاری است که قرار است نیازهای آن سازمان را پاسخ بدهد. در بررسی انتخاب نرم افزار(Solution Selection) علاوه برتوجه به قابلیتهای کارکردی و امکانات ظاهری  ،اینکه قابلیت توسعه نرم افزار در چه حدی است و ایا با رشد وتوسعه سازمان ، نرم افزار هم متناسبا میتواند تغییر کند ، از نکات کلیدی در انتخاب است .  حتی انتخاب نرم افزاری که قابلیتهایی بسیار بیشتر از نیازهای سازمان  دارد و به همین دلیل با قیمت بسیار گرانتر هم خریداری میشود ، از مسایلی است که کمتر به آن توجه میشود.

در انتخابی که ما برای شما انجام میدهیم ، نکات فوق و بسیاری از نکات مهم دیگر مورد نظر قرار میگیرد.