بسیاری از مسائلی که در فرایند اجرای پروژه های ERP اتفاق میافتد ناشی از عدم هماهنگی و نبود زبان مشترک بین مجری پروژه و تیم اجرایی کارفرما است. گاهی مجری تشخیص مناسبی از نیاز کارفرما ندارد و بعضا کارفرما تقاضاهای غیر عادی و خارج از عرف را مطرح میکند . در این میان کسی که میتواند نقش مناسبی برای رسیدن به توافق در حوزه های مختلف اجرای پروژه را داشته باشد ، مشاور و ناظر اجرای پروژه است.

گروه ما با توجه به اینکه تجربیات اجرا ی پروژه در سطوح  مختلف و با نرم افزارهای متفاوت را داشته است میتواند خدمات مناسبی در حوزه مشاوره و نظارت ارائه نموده و شانس موفقیت اجرای پروژه را افزایش دهد.