مدیریت تجهیزات و ماشین آلات

مدیریت تجهیزات

مدیریت تجهیزات و دارایی های فیزیکی  شامل طبقه بندی،  شناسنامه و درختواره تجهیزات ، لیست قطعات به صورت درختی، زیرتجهیزات و قطعات جایگزین، محل استقرار فیزیکی و تخصیص به خط تولید، آرشیو مدارک فنی، بیمه تجهیزات و سایر اطلاعات مورد نیاز

تعمیرات پیشگیرانه (PM)

نگهداری و تعمیرات (نت) از پیش تعین شده شامل بازرسی ها ، تعویض ها و سرویس ها می باشد و به دو شکل “نت مبتنی بر زمان” (براساس پریودهای زمانی ثابت) و “نت مبتنی بر کارکرد” (بر اساس میزان کارکرد تجهیز)  قابل برنامه ریزی است.

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت (CBM)

در این روش از طریق پایش وضعیت (Condition Monitoring)  و یا انجام بازرسی و آزمون  (Testing & inspection) ، از تجهیز مراقبت می گردد و تنها در صورت نیاز،  اقدامات نگهداری و تعمیرات انجام می پذیرد.

تعمیرات اضطراری (EM)

تعمیرات اضطراری( ……../Emergency Maintenance)  شامل خرابی هایی است که جهت اصلاح آنها باید اقدام فوری صورت پذیرد. اقدام فوری نیازمند آمادگی سیستمی و موجودی ابزار و قطعات و نیز امکان مدیریت دانش و استفاده از سوابق گذشته برای یافتن علت خرابی و راهکار و روش برطرف کردن آن می باشد.

مدیریت قطعات یدکی

تامین بموقع قطعات مورد نیاز تجهیزات به نحوی که منجر به توقف تجهیزات نگردد و در عین حالا از انباشت بیش از حد قطعات در انبار و ایجاد هزینه خواب سرمایه جلوگیری گردد. تامین قطعاتی که دارای مصرف قطعی و برنامه ریزی شده اند و همچنین قطعاتی که دارای مصرف غیر قطعی بوده و براساس نقطه سفارش تامین می گردند قابل برنامه ریزی و مدیریت می باشد.

ویژگیهای ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات

 • یکپارچگی با کلیه ماجولهای ERP  از جمله انبار، دارایی ثابت، تولید، بودجه و بهای تمام شده
 • امکان ساخت گزارشات متنوع و مورد نیاز سازمان
 • استفاده از بهروش های آزموده شده (Best Practices)
 • فرایندگرا بودن سیستم و امکان پیاده سازی و بهبود فرایندهای سازمان
 • مدیریت نیروی انسانی شامل سوابق کار، تخصیص نیرو و محاسبه نیروی مورد نیاز به تفکیک تخصص
 • تعریف انواع بیمه ها برای هر تجهیز
 • امکان تسطیح برنامه (Leveling) جهت یکنواخت سازی حجم کار در روزهای مختلف
 • ایجاد برنامه برای بازرسی و آزمون بر اساس دوره های زمانی و کارکرد تجهیز
 • قابلیت ردیابی و شناسایی قطعات یدکی مصرف شده در تمام طول فرایند
 • محاسبه میانگین مصرف قطعات ، پیش بینی مصرف و محاسبه نقطه سفارش
 • محاسبه میانگین عمر قطعات یدکی
 • کنترل تعوض و تعمیر قطعات شامل گارانتی
 • امکان ارائه گزارشات RCFA، بیشترین خرابی، بیشترین ریشه های خرابی، پراکندگی انواع خرابی ها، گزارشات پرسنلی، قطعات مصرفی و …
 • امکان پیاده سازی رویکردهای مختلف حوزه مدیریت نگهداری تعمیرات از جمله : RCM , TPM و …

مزیتهای ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات

 • بهبود روند برنامه ریزی و تصمیم گیری
 • کاهش هزینه های نت شامل نیروی انسانی، قطعات، مواد مصرفی، استهلاک، اتلاف تولید، توقفات و کاهش بهای تمام شده
 • جایگزینی گردش اطلاعات به جای گردش مستندات
 • انتقال دانش روز حوزه نگهداری و تعمیرات به سازمان شما از طریق پیاده سازی بهروش ها (Best Practice)
 • افزایش طول عمر مفید و قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات
 • افزایش کارایی تجهیزات و ماشین آلات
 • کاهش تعمیرات اتفاقی و هزینه توقفات
 • کاهش ضایعات
 • امکان پیش بینی نیروی انساتی و ظرفیت انجام کار
 • امکان پیش بینی نیاز به قطعات یدکی و کاهش هزینه تامین قطعات
 • امکان تحلیل خرابی ها و استفاده از راهکار پیشگیرانه
 • امکان محاسبه هزینه های استهلاک تجهیزات، سربار تعمیرات، نیروی انسانی، توقفات، قطعات و مواد مصرفی
 • امکان پیش بینی بودجه نگهداری و تعمیرات به تفکیک پارامترهای هزینه ای
 • محاسبه قیمت تمام شده یک تعمیر و هزینه ای سربار تعمیرات
 • امکان ارائه گزارشات مربوط به تحلیل علل ریشه ای خرابی ها RCFA