چرا باید ما را انتخاب کنید

لامپ

ما مسئول و پاسخگو هستیم

موشک

تخصص ما مدیریت اجرای پروژه های ERP است

برنامه ها

ما بزرگ نیستیم اما چابک هستیم

آنچه برای شما به ارمغان می آوریم

یکپارچگی اطلاعات

مشکل سیستمهای اطلاعاتی جزیره ای و به تبع آن مجموعه های مستقل جزیره ای ، مدیریت تصمیم گیر را با اطلاعات متناقضی مواجه میکند که عملا قدرت تصمیم گیری را از او میگیرد. به جرات میتوان گفت که نبود اطلاعات از بودن اطلاعات دوگانه مناسب تر است.

یکپارچگی فرایندها

آنچه در سازمان شما اتفاق میافتد از طریق فرایندها است که ممکن است به آن توجهی نداشته باشید. عدم وجود فرایندهای مطلوب و وجود فرایندهای تکراری و متناقض علاوه بر کندی و سنگینی سازمان ، امکان کنترل و نظارت بر فعالیتهای سازمان را تضعیف میکند.

اعمال کنترلها توسط سیستم

اعمال کنترل توسط سیستم ، دقت در اجرای فرایندها را افزایش میدهد. کنترلها و قوانین داخلی سازمان در اجرای امور، معمولا توسط پرسنل سازمان اعمال میگردد. به همین دلیل عدم حضور افراد کنترل کننده یا عدم توجه کارکنان در اجرای فرایندها ، موجب توقف یا اجرای کارکرد نادرست فعالیتها در سازمان میگردد.

ارتقاء سطح دانش سیستمی سازمان

پس از اجرای سیستم آنچه که در سازمان شما تغییر میکند ، تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اطلاعات ، سیستم و فرایندهای کاری است که واقعا قابل ارزش گذاری نیست.

شفاف سازی اطلاعات

با توجه به اینکه کلیه فعالیتهای سازمان تحت نظارت قرار میگیرد ، هر گونه اطلاعاتی که در طول اجرای فرایند تولید میگردد نیز در دسترس خواهد بود و با توجه به یکپارچگی اطلاعات و فرایندها ، هیچ اطلاعی برای کسانی که مجوز دسترسی به اطلاعات دارند ، پنهان نمی ماند.

جلوگیری از اتلاف و هدر رفت

درست است که عدم شفافیت و سوء استفاده از مواردی است که سازمانها را دچار مخاطره میکند ولی آنچه که سازمانها خیلی بیشتر از آن متضرر میشوند ، اتلاف و هدر رفت منابع است. برنامه ریزی و مدیریت منابع تخصص ماست.