حسابداری مالی

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی می‌شود. این اطلاعات، مجموعه عملیات سازمان‌ها و موسسات یاد شده را در قالب شاخص های کمی بیان می کند و زمینه‌های لازم را برای کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریت مهیا می‌سازد. سیستم حسابداری وظیفه تعریف، ثبت، کنترل و نگهداری اسناد حسابداری به تفکیک شرکت‌های موجود، تهیه گزارش‌های تراز، دفاتر و دفاتر قانونی، بستن حساب و انتقال به سال بعد و تهیه گزارش‌های کنترلی را به تفکیك هر شرکت و یا تجمیع شرکت‌های معرفی شده به عهده دارد

 
 • تعریف چند شرکت در یک سیستم (خاص هلدینگ)
 • تعریف بازه های زمانی در هر سال مالی
 • تعریف انواع اسناد و تنظیم سطوح دسترسی بر اساس انواع سند حسابداری
 • ثبت اطلاعات سند حسابداری بصورت: یادداشت، موقت، تایید شده و قطعی
 • طبقه بندی حساب ها تا n سطح: گروه، کل، معین و ابعاد تفصیلی نامحدود
 • تعریف کدینگ واحد تا سطح معین سازمانی برای چند شرکت (هلدینگ) جهت گزارشات تجمیعی فعال نمودن معین سازمانی برای هر شرکت بصورت جداگانه
 • ارتباط معین و گروه های تفصیلی به‌روش‌های مختلف در سطح شرکت و سال مالی
 • تنظیم کنترل خلاف ماهیت در سطح معین و ابعاد تفصیلی در طی دوره و پایان دوره
 • جابجایی تمامی اسناد حسابداری یك معین، و یا ابعاد تفصیلی به معین‌ها و ابعاد دیگر
 • تعریف اعلامیه بدهکار و بستانکار
 • جابجایی اسناد حسابداری در یک روز
 • صدور اسناد اتوماتیك برای عملیات پایان سال (سند بستن حساب‌های سود و زیانی، سند افتتاحیه و اختتامیه)
 • صدور سند ارزی برای حساب‌های معین ارزی
 • تسعیر ارز حساب‌های دایمی بصورت اتوماتیک
 • شماره گذاری مجدد خودکار و غیر خودکار اسناد حسابداری
 • کنترل ماهیت در قطعی کردن اسناد
 • نقل و انتقال اسناد حسابداری بین شعب مختلف و پایگاه داده‌های مختلف
 • تعریف الگوی ایجاد اسناد حسابداری
 • تعریف الگوهای ورود و خروج اسناد حسابداری
 • طبقه بندی، مشاهده و مرتب‌سازی اسناد حسابداری به دلخواه کاربران
 • تحلیل داده‌ها بر اساس ستون و ردیف مورد دلخواه و قابلیت نمایش نمودار داده‌ها
 • جستجوی پیشرفته با فرض‌های مختلف و شروط AND ،OR و NOT
 

دریافت و پرداخت

کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و استفاده بهینه از نقدینگی برای جلوگیری از بروز مشکالت ناشی از کمبود وجوه نقد از مهمترین وظایف نرم‌افزار دریافت و پرداخت است. نرم‌افزار دریافت و پرداخت بعنوان بخشی از سیستم ERP وظیفه ثبت کلیه عملیات مربوط به انواع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ثبت اسناد حسابداری مربوطه به صورت خودکار و تهیه گزارش‌های مورد نیاز در حوزه مربوطه را به عهده دارد.

 • تعریف حساب بانکی و تعریف صاحبان امضاء و چندین دسته چک برای هر حساب بانکی
 • استقرار حساب‌های بانکی و عملیاتی کردن هر حساب بانکی
 • تعریف چك‌های دریافتی و پرداختی
 • استقرار چك‌های پرداختی و استقرار چك‌های نزد صندوق و استقرار چك‌های واگذار به بانك
 • تعریف حواله‌های واریز و برداشت
 • تعریف صندوق / صندوق‌داران و تعریف چندین صندوق‌دار برای یك صندوق
 • تعریف تنخواه / تنخواه‌داران و استقرار تنخواه و عملیاتی کردن تنخواه
 • تعریف صورت‌ خلاصه تنخواه و صدور سند مالی اتوماتیک آن
 • تعریف درختواره خزانه‌داری (منابع و مصارف)
 • صدور مجوز دریافت برای روش‌های متفاوت (چك، واریز، نقد و...)
 • صدور رسید دریافت برای روش‌های متفاوت (چك، واریز، نقد و...)
 • عملیات واگذاری، وصول، واخواست و استرداد چك دریافتی
 • استرداد چك و سفته دریافتی
 • عودت چك و سفته پرداختی
 • صدور سند حسابداری برای عملیات دریافت بصورت اتوماتیك
 • صدور درخواست پرداخت برای روش‌های متفاوت (چك، برداشت، نقد و... )
 • صدور رسید پرداخت برای روش‌های متفاوت ( چك، برداشت، نقد و... )
 • صدور سند حسابداری برای عملیات پرداخت بصورت اتوماتیك
 • صدور درخواست پرداخت انتقالی با روش‌های متفاوت (چك، برداشت، نقد و...)
 • صدور رسید پرداخت انتقالی با روش‌های متفاوت (چك، برداشت، نقد و...)
 • صدور درخواست انتقالی از بانك به بانك، بانك به تنخواه، بانك به صندوق، صندوق به بانك، صندوق به تنخواه، صندوق به صندوق، تنخواه به صندوق، تنخواه به بانك، تنخواه به تنخواه
 • صدور سند حسابداری برای عملیات انتقالی، واگذاری، وصول بصورت اتوماتیك
 • تغییر وضعیت چك‌های پرداختی
 • ایجاد درختواره منابع و مصارف
 • تنظیم شرح‌های استاندارد برای طرف حساب‌های مشابه
 • عملیات سفته‌های دریافتی و پرداختی بطور کامل
 • راه اندازی کامل عملیات ارزی
 • صورت مغایرات بانکی
 • ضمانت نامه‌های بانکی
 • صدور سند اتوماتیك کلیه عملیات‌های خزانه
 • تنظیمات اطلاعات تفصیلی تراکنش مالی جهت تنظیم تفصیلی‌های هر معین هنگام صدور سند حسابداری
 • تعریف معین‌های ثابت خزانه داری
 • فرمول دهی برای شرح روزنامه آرتیکل بدهکار و بستانکار اسناد مالی خزانه‌داری
 • تنظیمات اطلاعات تکمیلی جهت اجباری یا اختیاری کردن تفصیلی‌ها
 • تعریف طرف خزانه حسابداری
 • تعریف نرخ ارز
 • مشخص نمودن واحد اصلی پول در سیستم
 • مشخص کردن نوع مدت چك (کوتاه مدت/روز/بلندمدت)در تنظیمات خزانه داری
 • تعیین نمودن نحوه محاسبه نرخ ارز در رسید یا مجوز توسط کاربر
 • ایجاد فهرست تایید کنندگان
 • ایجاد جستجوی پیشرفته و فیلترینگ براساس نیاز و سلیقه کاربر در کلیه فهرست‌ها

دارایی ثابت (اموال)

نرم‌افزار دارایی ثابت وظیفه نظارت بر وضعیت دارایی‌های ثابت سازمان‌ها را برعهده دارد. پردازش و ضبط اطلاعات، محاسبه استهلاک، کنترل اسناد و عملیات وابسته و تهیه گزارش‌های مورد نیاز از مهمترین وظایف این نرم‌افزار است. مواردی همچون کنترل نقل و انتقلات، محاسبه صحیح هزینه استهلاک و پوشش بیمه‌های مناسب نتیجه‌ مدیریت موفق دارایی‌های ثابت است. نرم‌افزار دارایی ثابت به عنوان بخشی از سیستم ERP، کنترل و مدیریت دارایی‌های ثابت سازمان‌ها را به شایستگی فراهم می‌آورد.

 
 • تنظیم پلاک‌گذاری دارایی‌ها به دو روش اتوماتیک و دستی
 • ایجاد و تعریف تغییرات گردشی دارایی ها به دلخواه کاربر براساس فرآیندهای بهره برداری / عدم بهره برداری / خارج از سازمان و خروج دارایی ها
 • ایجاد و تعریف تغییرات ریالی دارایی ها مانند تعدیل قیمت دارایی و تجدید ارزیابی دارایی ها
 • تعریف فیلدهای سفارشی جهت اطلاعات تکمیلی دارایی ها
 • تعریف طبقات دارایی مرتبط نمودن طبقات با معین های حسابداری
 • تعریف زیر طبقات دارایی ها به گروه های متفاوت برحسب نرخ و روش استهلاک دارایی ها
 • تعریف جمع داران اموال متناسب با تعداد جمع داران اموال در هر نقطه از سازمان
 • تعریف محل های استقرار دارایی ها بصورت درختواره ای و مرتبط ساختن هرمحل با ساختارسازمانی
 • ایجاد دارایی بر اساس انتخاب از کد کالا و دریافت حواله اموالی و سایر روش های دریافت (دریافت از فایل)
 • ایجاد تغییرات گردشی اموال جهت نقل و انتقال دارایی ها از یک مرکز به مرکز دیگر و از یک پروژه به پروژه دیگر و از یک وضعیت گردشی به وضعیت دیگر (از بهره برداری به عدم بهره برداری، فروش و ...)
 • ایجاد تغییرات گروهی روی دارایی ها. امکان انتخاب تعدادی از دارایی ها و انجام تغییرات لازم روی آنها
 • امکان ایجاد تغییرات ریالی دارایی ناشی از تعدیل قیمت و تجدید ارزیابی
 • امکان تعریف تعمیرات اساسی دارایی ها
 • امکان اضافه یا کسر دارایی ها به سایر دارایی های موجود
 • امکان ویرایش نرخ و روش استهلاک جهت یک پلاک دارایی برحسب تعریف کاربر در مبانی محاسبه استهلاک
 • امکان محاسبه استهلاک دارایی ها در بازه های زمانی قابل تعریف
 

تسهیلات

تسهیلات دریافتی به عنوان بخشی از جریان تامین موجودی نقد، مقوله بسیار مهم و حیاتی برای هر سازمانی تلقی می‌گردد و ثبت و کنترل و گزارش‌دهی به موقع در باز‌پرداخت و سررسید اقساط آن کمك شایانی در جهت‌دهی برنامه‌ها و بودجه‌های مالی هر سازمانی دارد. سیستم تسهیلات با ثبت و کنترل هر قرارداد و سیستم هوشمند پیام رسانی قبل از سررسید و گزارشات جامع و متنوع در این خصوص و صدور سند حسابداری دریافت و پرداخت و همچنین اقساط آن و کنترل و محاسبه هزینه سود انباشته، علاوه بر جلوگیری از خطاهای ناشی از عدم دانش و اطلاعات کافی کاربران، کمك شایانی برای مدیران مالی و تصمیم‌سازان مالی و بودجه هر سازمانی می باشد.

 • ایجاد انواع قرارداد
 • ایجاد انواع تسهیلات
 • ثبت قرارداد تسهیلات و قسط‌‍ بندی هر قرارداد
 • ثبت پرداخت اقساط تسهیلات اعم از اصل، سود و جریمه تسهیلات و محاسبه میزان مانده تسهیلات ، اصل، سود و جریمه تسهیلات
 • ثبت تضامین تسهیلات اعم از چك، سفته، املاک در رهن،... از طریق سیستم خزانه‌داری و نمایش لیست چك‌ها و سفته‌های تضمینی پرداختی بابت یك قرارداد و صدور سند حسابداری آن از طریق عملیات خزانه‌داری
 • ثبت هزینه‌های دریافت تسهیلات و صدور سند حسابداری آن از طریق سیستم خزانه‌داری
 • محاسبه و نمایش گزارش هر قرارداد اعم از: تعداد اقساط، تعداد اقساط پرداخت شده و پرداخت نشده، مانده اصل و سود تسهیلات ، نرخ بهره تسهیلات ، مدت تسهیلات ، جریمه، جریمه پرداخت شده و مانده جریمه تسهیلات ، تسهیلات پرداخت شده، سود پرداخت شده و مبلغ اصل تسهیلات پرداخت شده، تاریخ دریافت و تاریخ بازپرداخت تسهیلات
 • تعریف و محاسبه فرمول مبلغ قسط، سود بر حسب نوع تسهیلات.
 • ثبت و صدور سند حسابداری دریافت تسهیلات از طریق عملیات خزانه‌داری
 • ثبت و صدور سند باز پرداخت تسهیلات و اقساط آن از طریق عملیات خزانه‌داری

به اندازه خودتان عاشق کسب و کارتان هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و محصولات می توانید با تیم فروش برسام رایان در ارتباط باشید